38164, Полтавська обл, Опішня, Партизанська, 21

cropped-cropped-Emblema-Collegiumu_-e1619450238502.png

+380535342001

kmopishne@gmail.com

38164, Полтавська обл, Опішня, Партизанська, 21

08.00-17.00

з Понеділка до П'ятниці (в Суботу до 16:00)

Положення про мистецький ліцей

Положення про мистецький ліцей

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1313

ПОЛОЖЕННЯ
про мистецький ліцей

Загальна частина

 1. Це положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності та правовий статус мистецького ліцею.

Мистецький ліцей — заклад спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової і профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях.

Початкова мистецька освіта здобувається в мистецькому ліцеї одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва.

Профільна мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти.

Здобуття початкової і профільної мистецької освіти в мистецьких ліцеях передбачає набуття здобувачами компетентностей та досягнення результатів навчання відповідно до вимог стандартів спеціалізованої мистецької освіти.

 1. Мистецький ліцей:

задовольняє потреби громадян у здобутті початкової і профільної мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою;

забезпечує єдність навчання, виховання та творчого розвитку;

розробляє та затверджує освітні програми;

створює та вдосконалює навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, забезпечує збереження та раціональне використання власної матеріально-технічної бази;

створює та розвиває систему внутрішнього забезпечення якості освіти відповідно до законодавства;

забезпечує відповідність рівня повної загальної середньої освіти державним стандартам та рівня початкової і профільної мистецької освіти стандартам спеціалізованої освіти;

забезпечує охорону життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників мистецького ліцею;

формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність, розробляє та затверджує стратегію розвитку;

відповідно до статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

додержується фінансової дисципліни;

видає документи про освіту встановленого зразка;

забезпечує підготовку учнів до подальшого здобуття вищої мистецької освіти і професійної мистецької діяльності відповідно до свого мистецького профілю;

створює сприятливе середовище для розвитку мистецьких здібностей і талантів учнів та досягнення ними результатів навчання;

створює умови для мистецького вдосконалення учнів, популяризації їх творчих мистецьких досягнень, зокрема для участі учнів у всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих мистецьких проектах (конкурсах, виставках, фестивалях, олімпіадах, турнірах тощо) та аналогічних заходах з навчальних предметів загальноосвітнього компонента;

забезпечує проходження педагогічними працівниками мистецького ліцею підвищення кваліфікації у порядку, передбаченому законодавством, створює умови для професійного розвитку педагогічних та інших працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до статуту мистецького ліцею.

Мистецький ліцей має право провадити інноваційну та мистецьку діяльність та може укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти, культури, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

Організаційно-правові засади
діяльності мистецького ліцею

 1. Мистецький ліцей є юридичною особою.
 2. Мистецький ліцей залежно від засновника (засновників) може діяти як державний, комунальний, приватний чи корпоративний заклад освіти, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про культуру”, іншими актами законодавства, зокрема цим Положенням та власним статутом.
 3. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) мистецького ліцею приймає його засновник (засновники).

Під час утворення мистецького ліцею засновник (засновники) зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов в частині провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.

 1. Мистецький ліцей діє на підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення та затверджується засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом. Статут мистецького ліцею повинен обов’язково містити інформацію, передбачену частиною другою статті 33 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.
 2. Кожному громадянину України, іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні гарантується безоплатне здобуття у державних та комунальних мистецьких ліцеях повної загальної середньої освіти на кожному її рівні за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів один раз протягом життя.

Для здобуття початкової і профільної мистецької освіти в мистецькому ліцеї особам, які не здобувають в ньому повну загальну середню освіту, може встановлюватися плата за навчання.

 1. Для провадження статутної діяльності мистецький ліцей може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, утворюючи освітні, мистецькі, освітньо-мистецькі та інші об’єднання, кожен з учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Мистецький ліцей може укладати договір про співпрацю (співробітництво, спільну діяльність тощо) із закладом вищої освіти мистецького спрямування та мистецькими організаціями для реалізації мистецьких проектів.

Крім того, мистецький ліцей може надавати послуги з підвищення кваліфікації згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2431).

 1. Державний мистецький ліцей має у своєму складі пансіон із частковим або повним утриманням учнів за рахунок коштів державного бюджету.

Рішення про створення та функціонування пансіону у складі комунального, приватного чи корпоративного мистецького ліцею приймається його засновником (засновниками).

Порядок організації проживання та утримання учнів у пансіоні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Основними внутрішніми структурними підрозділами мистецького ліцею, що забезпечують освітній процес у частині початкової та профільної мистецької освіти, є відділи та/або відділення, які об’єднують вчителів, викладачів та/або концертмейстерів певних мистецьких спеціалізацій.

Структурні підрозділи діють відповідно до статуту мистецького ліцею та на підставі положень про них, затверджених директором мистецького ліцею.

 1. У мистецькому ліцеї діє педагогічна інтернатура — система заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника мистецького ліцею, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його фахової майстерності.
 2. У мистецькому ліцеї здійснюється психологічний супровід освітнього процесу та соціально-педагогічний патронаж відповідно до законодавства.

Організація освітнього процесу

 1. Освітній процес у мистецькому ліцеї організовується відповідно до освітніх програм мистецького ліцею (у тому числі наскрізних), що розробляються на основі типових освітніх програм, затверджених МКІП.

Освітній процес у мистецькому ліцеї складається з двох компонентів: загальноосвітнього, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, та спеціалізованого мистецького, який забезпечує здобуття початкової і профільної мистецької освіти.

Освітній процес у мистецькому ліцеї забезпечує набуття учнями відповідних компетентностей та досягнення ними результатів навчання, передбачених освітніми програмами, одночасно з розвитком їх мистецьких здібностей, індивідуальних обдарувань, стимулювання до подальшої професійної творчої самореалізації та отримання кваліфікацій у відповідному виді мистецтва.

Мистецький ліцей організовує і провадить освітній процес у належних та безпечних умовах здобуття освіти з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів.

 1. Мовою освітнього процесу у мистецькому ліцеї є державна мова.
 2. Освітній процес у мистецькому ліцеї включає початкову мистецьку освіту одночасно з початковою середньою освітою та/або початкову мистецьку освіту одночасно з базовою середньою освітою і спрямований на формування в учнів компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва, а також на рівні профільної мистецької освіти, яка здобувається на основі початкової мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на формування поглиблених професійних компетентностей в обраному виді мистецтва та на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти.

Після завершення початкової мистецької освіти і профільної мистецької освіти разом з державною підсумковою атестацією здійснюється підсумкова атестація з мистецьких дисциплін з метою визначення відповідності результатів навчання учнів, визначених стандартами спеціалізованої мистецької освіти.

 1. З метою забезпечення доступу до початкової і/або профільної мистецької освіти мистецький ліцей може створювати класи (групи) з вечірньою, дистанційною формою здобуття освіти.

Мистецький ліцей створює умови для здобуття початкової та/або профільної мистецької освіти для дітей з особливими освітніми потребами за наявності такої потреби.

 1. На основі освітньої програми, зокрема включених до неї навчальних планів, мистецький ліцей складає та затверджує річний навчальний план.
 2. Індивідуальна освітня траєкторія учня в мистецькому ліцеї формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, зокрема вибіркових, і рівнів їх складності, форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання, темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).

Індивідуальна освітня траєкторія учня мистецького ліцею реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у мистецького ліцею, у спосіб, визначений частинами другою і третьою статті 14 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

 1. Навчально-методичне забезпечення реалізації державних стандартів загальної середньої освіти у мистецькому ліцеї здійснюється МОН, а навчально-методичне забезпечення реалізації стандартів спеціалізованої мистецької освіти — Держмистецтв.

У мистецькому ліцеї можуть діяти методичні об’єднання, які об’єднують групи педагогічних працівників певної спеціалізації для вирішення навчально-методичних завдань освітнього процесу та окремих аспектів професійного розвитку педагогічних працівників. Методичні об’єднання діють відповідно до положень про них, затверджених директором мистецького ліцею.

 1. Здобуття початкової та профільної мистецької освіти у мистецькому ліцеї поєднується з безпосередньою виконавською, презентаційною та іншою творчою мистецькою діяльністю.
 2. Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється:

до державних та комунальних мистецьких ліцеїв — відповідно до порядку, затвердженого МКІП;

до приватних і корпоративних шкіл — відповідно до порядку, затвердженого засновником (засновниками).

Зарахування до мистецького ліцею на будь-який рівень освіти здійснюється виключно на конкурсній основі відповідно до затвердженого плану прийому та за наявності вільних місць.

План прийому до мистецького ліцею щороку визначає і затверджує засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

 1. Розподіл учнів між класами і групами здійснюється директором мистецького ліцею.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, зокрема вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

Поділ класів на групи та інші умови організації освітнього процесу в державних та комунальних мистецьких ліцеях здійснюється у порядку, визначеному МКІП.

Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в мистецькому ліцеї затверджується МКІП.

Питання організації освітнього процесу в приватних та корпоративних мистецьких ліцеях вирішуються в порядку, визначеному їх засновником (засновниками) з дотриманням законодавства про освіту.

 1. Відповідність навчальних результатів учнів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти після завершення певного рівня повної загальної середньої освіти визначається за наслідками державної підсумкової атестації, зміст, форма і порядок проведення якої визначаються і затверджуються МОН.

Зміст, форми і порядок атестації учнів з мистецьких дисциплін, визначених відповідним стандартом спеціалізованої мистецької освіти, затверджуються МКІП.

Поточне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється в мистецькому ліцеї за формами, змістом та у спосіб, що визначені освітньою програмою мистецького ліцею.

Особливості оцінювання результатів навчання учнів мистецького ліцею з предметів мистецького компонента визначаються МКІП.

 1. Виховний процес є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу в мистецькому ліцеї, що повинен спрямовуватися на формування:

відповідальних громадян України, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

патріотизму, поваги до державної мови, державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;

усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;

дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

громадянської культури та культури демократії;

культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури;

прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

почуття доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.

 1. У мистецькому ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.

Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.

Учасники освітнього процесу

 1. Учасниками освітнього процесу в мистецькому ліцеї є:

учні;

директор та його заступники;

педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

асистенти вчителів (викладачів), які беруть участь у розробленні та виконанні навчальних планів та освітніх програм, адаптують навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами (за наявності в мистецькому ліцеї таких учнів);

інші спеціалісти;

батьки або інші законні представники учнів;

асистенти учнів (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

 1. Статус учнів як учасників освітнього процесу в мистецькому ліцеї, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами. Учні можуть мати також інші права та нести обов’язки, передбачені законодавством та статутом мистецького ліцею.
 2. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, творчій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення відповідно до законодавства.
 3. Учні 8—11-х (12-х) класів державного або комунального мистецького ліцею забезпечуються стипендією відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151).
 4. Учні державних мистецьких ліцеїв з тих, хто проживає в пансіонах, забезпечуються безоплатним чотириразовим харчуванням відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896; 2020 р., № 20, ст. 763).

Відповідальність за організацію харчування учнів у мистецькому ліцеї незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на засновників та керівників відповідних закладів освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 1. Учні (особи з місцем реєстрації та фактичного проживання поза межами населеного пункту, в якому розташований мистецький ліцей) на період навчання у мистецькому ліцеї забезпечуються місцями у пансіоні в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Можливість забезпечення місцями проживання в пансіоні учнів початкової школи та учнів з числа переміщених осіб визначається статутом мистецького ліцею.
 2. Питання проживання (вселення, виселення), користування приміщеннями, матеріально-технічною базою пансіону, дотримання правил внутрішнього розпорядку в ньому, розмір та порядок справляння плати батьків або законних представників учнів мистецького ліцею, які здобувають профільну освіту, за утримання в пансіоні регламентуються положенням про пансіон мистецького ліцею та порядком організації проживання та утримання учнів у пансіоні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 3. Учні мистецького ліцею незалежно від підпорядкування і форми власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату такого мистецького ліцею, або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у мистецьких ліцеях незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

 1. Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.

Учні мають право на визнання мистецьким ліцеєм результатів їх навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.

Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом його річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти.

Результати навчання учня, досягнуті ним шляхом здобуття формальної освіти в інших суб’єктів освітньої діяльності, не потребують їх окремого визнання мистецьким ліцеєм.

 1. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття і на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні отримують відповідно свідоцтво про початкову, базову, повну загальну середню освіту, до якого вносяться також результати підсумкової атестації з мистецького компонента.
 2. Залучення учнів мистецького ліцею під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми (навчальних програм та планів) мистецького ліцею, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 3. Педагогічними працівниками мистецького ліцею є директор, заступники директора, вчителі, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші особи, які працюють на посадах педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають права, визначені Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, законодавством, колективним договором (за наявності), трудовим договором та/або статутом мистецького ліцею.

 1. Кваліфікаційні вимоги, зокрема вимоги до освіти та професійної кваліфікації викладачів та концертмейстерів мистецького ліцею, визначаються Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та професійними стандартами, розробленими і затвердженими у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1457).

Робочий час педагогічного працівника мистецького ліцею включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується директором мистецького ліцею відповідно до вимог законодавства.

 1. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників мистецького ліцею встановлюється директором відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Педагогічне навантаження вчителя та викладача мистецького ліцею включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку. Оплата праці здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження та інших видів діяльності, передбачених освітнім процесом.

Педагогічні працівники мистецького ліцею, які забезпечують реалізацію державних стандартів повної загальної середньої освіти та стандартів спеціалізованої мистецької освіти, отримують доплати та підвищення окладів, передбачені частиною третьою статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, відповідно до видів педагогічної діяльності, зокрема доплати за завідування відділами та відділеннями, іншими структурними підрозділами, а також доплати за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені.

 1. Вчителі та викладачі мистецьких ліцеїв, які призначаються на посаду без досвіду педагогічної діяльності, проходять педагогічну інтернатуру відповідно до статті 23 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Педагогічні працівники мистецького ліцею проходять підвищення кваліфікації відповідно до вимог, визначених законодавством.

 1. Відволікання педагогічних працівників мистецького ліцею від виконання професійних обов’язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається.
 2. Залучення до освітнього процесу інших осіб, передбачених спеціальними законами, здійснюється у порядку, що встановлюється мистецьким ліцеєм.
 3. Права та обов’язки батьків учнів мистецького ліцею або їх законних представників визначаються Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства.
 4. Проживання учня в пансіоні мистецького ліцею не звільняє його батьків або законних представників від обов’язку батьківського піклування щодо нього.

Права та обов’язки засновника (засновників)
мистецького ліцею

 1. Права та обов’язки засновника (засновників) закладу загальної середньої освіти визначаються Законами України “Про повну загальну середню освіту”, “Про освіту” та іншими актами законодавства.
 2. Засновник (засновники) мистецького ліцею або уповноважена ним (ними) орган:

затверджує статут мистецького ліцею, його нову редакцію та зміни до нього;

затверджує за поданням мистецького ліцею стратегію його розвитку;

затверджує положення про конкурс на посаду директора мистецького ліцею та склад конкурсної комісії;

приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора мистецького ліцею;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором мистецького ліцею, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та статутом мистецького ліцею;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором мистецького ліцею з підстав та у порядку, визначених законодавством та статутом мистецького ліцею;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецького ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю мистецького ліцею;

здійснює контроль за дотриманням статуту мистецького ліцею;

затверджує план прийому до мистецького ліцею;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

забезпечує створення у мистецькому ліцеї інклюзивного освітнього середовища;

реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом мистецького ліцею.

 1. Засновник (засновники) мистецького ліцею зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним мистецького ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації мистецького ліцею забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в мистецькому ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Управління мистецьким ліцеєм

 1. Управління мистецьким ліцеєм здійснюють:

засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

директор;

педагогічна рада;

загальні збори колективу.

 1. Безпосереднє управління мистецьким ліцеєм здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність мистецького ліцею.
 2. Повноваження (права та обов’язки) та відповідальність директора мистецького ліцею визначаються Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законами, статутом мистецького ліцею.
 3. Директор мистецького ліцею державної та комунальної форми власності призначається на посаду та звільняється з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”, положення про конкурс на посаду директора мистецького ліцею, затвердженого засновником (засновниками), та статуту мистецького ліцею.

Директором мистецького ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу мистецьку або педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, крім випадків, передбачених у частині другій статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

 1. Порядок проведення конкурсу на посаду директора державного мистецького ліцею визначається положенням про конкурс на посаду директора мистецького ліцею, що належить до сфери управління МКІП, яке затверджується МКІП в установленому порядку.

Порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального мистецького ліцею визначається положенням, затвердженим його засновником (засновниками) в установленому порядку.

Директор мистецького ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

 1. Строк перебування на посаді директора мистецького ліцею визначається Законом України “Про повну загальну середню освіту”.
 2. Колегіальним органом управління мистецьким ліцеєм є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту” і статутом мистецького ліцею.

Головою педагогічної ради мистецького ліцею є директор.

Усі педагогічні працівники мистецького ліцею повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради.

 1. Повноваження педагогічної ради мистецького ліцею визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту”.

Рішення педагогічної ради мистецького ліцею вводяться в дію наказами директора.

Порядок роботи педагогічної ради визначається статутом мистецького ліцею.

 1. У мистецькому ліцеї можуть діяти:

органи самоврядування працівників мистецького ліцею;

органи самоврядування учнів;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування мистецького ліцею є загальні збори колективу мистецького ліцею.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу мистецького ліцею визначаються його статутом і колективним договором.

Загальні збори колективу мистецького ліцею заслуховують звіт директора про здійснення управління мистецьким ліцеєм, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності мистецького ліцею.

 1. Органи громадського самоврядування мистецького ліцею мають право брати участь в управлінні мистецьким ліцеєм у порядку та межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та статутом мистецького ліцею.

Матеріально-технічна база та
фінансово-господарська діяльність

 1. Матеріально-технічна база мистецького ліцею включає нерухоме та рухоме майно, зокрема будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло.

Будівлі, споруди і приміщення мистецького ліцею повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

 1. Майно мистецького ліцею належить йому на правах, визначених законодавством.
 2. Мистецький ліцей має право набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.
 3. Мистецький ліцей має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та може мати бланки, печатки і штампи із своїм найменуванням та символікою.
 4. Фінансово-господарська діяльність мистецького ліцею провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.
 5. Кошторис доходів і видатків мистецького ліцею затверджується засновником (засновниками) у порядку, визначеному законодавством.
 6. Джерелами фінансування мистецького ліцею залежно від форми власності відповідно до законодавства можуть бути:

державний бюджет;

місцеві бюджети;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти можуть використовуватися мистецьким ліцеєм відповідно до власного кошторису доходів і видатків для організації та забезпечення освітнього процесу.

Одержання мистецьким ліцеєм позабюджетних коштів не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

 1. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в мистецькому ліцеї визначається директором відповідно до законодавства.
 2. Мистецький ліцей має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників мистецького ліцею.
 3. Мистецький ліцей може надавати платні освітні та інші послуги відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2018 р., № 68, ст. 2289).

Директор державного, комунального мистецького ліцею конкретизує перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються мистецьким ліцеєм, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Державні, комунальні мистецькі ліцеї не можуть надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для набуття компетентностей та досягнення їх учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти.

У державних і комунальних мистецьких ліцеях під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

Учні та їх батьки можуть отримувати в мистецькому ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

 1. Звітність про діяльність мистецького ліцею здійснюється відповідно до законодавства.
 2. Штатні розписи державних і комунальних мистецьких ліцеїв розробляються на підставі типових штатних нормативів мистецьких ліцеїв, затверджених МКІП, та затверджуються директорами відповідних мистецьких ліцеїв за погодженням із засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом.
 3. Порядки затвердження штатних розписів приватних і корпоративних мистецьких ліцеїв встановлюються їх засновником (засновниками).

Міжнародне співробітництво

 1. Мистецький ліцей може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої та мистецької освіти відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, міжнародних договорів, ратифікованих Україною у відповідному порядку.
 2. Мистецький ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами в установленому законодавством порядку.
 3. Мистецький ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування або власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, а також брати участь в академічних обмінах із закладами мистецької освіти інших країн.
 4. Участь мистецького ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

____________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1313

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У розділі ІІІ додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2019 р., № 65, ст. 2234), виноску 4 викласти в такій редакції:

4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам мистецьких ліцеїв та мистецьких шкіл.”.

 1. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 234 “Про збільшення розміру академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 218; 2004 р., № 28, ст. 1871) слова “мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів” замінити словами “державних мистецьких ліцеїв”.
 2. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 235 “Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 219; 2004 р., № 28, ст. 1871) слова “мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів” замінити словами “державних мистецьких ліцеїв”.
 3. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650; 2020 р., № 57, ст. 1780):

1) в абзаці третьому пункту 1 слова “(крім загальноосвітніх закладів Міністерства культури і мистецтв)” замінити словами “(крім державних мистецьких ліцеїв)”;

2) абзац четвертий пункту 2 після слів “із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” доповнити словами “, та з батьків і осіб, які їх замінюють, учнів державних мистецьких ліцеїв, які здобувають початкову та базову середню освіту”.

 1. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України,
  2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151), слова “державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)” замінити словами “державних мистецьких ліцеїв”.
 2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2007 р., № 48, ст. 1973; 2014 р., № 68, ст. 1896; 2019 р., № 16, ст. 549; 2020 р., № 20, ст. 763):

1) примітки до додатка 4 доповнити пунктом 9 такого змісту:

“9. Згідно з цими нормами забезпечуються харчуванням також учні державних мистецьких ліцеїв, які проживають у пансіонах.”;

2) додаток 5 доповнити приміткою такого змісту:

“Примітка. Згідно з цими нормами забезпечуються харчуванням також учні державних мистецьких ліцеїв хореографічного спрямування, які проживають у пансіонах.”.

 1. Пункт 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2018 р., № 68, ст. 2289, № 70, ст. 2369; 2019 р., № 60, ст. 2066), доповнити підпунктами 27 і 28 такого змісту:

“27) надання освітніх послуг з вивчення мистецьких дисциплін дітьми дошкільного віку у мистецьких ліцеях з метою раннього виявлення мистецьких здібностей;

28) надання освітніх послуг з вивчення окремих дисциплін мистецького компонента у мистецькому ліцеї для осіб, які не здобувають у ньому повну загальну середню освіту, зокрема з числа іноземців, осіб без громадянства, осіб, яким надано статус біженця в Україні, крім іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, та осіб, які мають статус закордонного українця.”.

____________________________________________________________________